Tamil bible verses. Tamil Bible Verses 2018-07-06

Tamil bible verses Rating: 6,5/10 927 reviews

Tamil Bible Q and A (பைபிள் கேள்வியும் பதிலும்) www.tamil

tamil bible verses

சபையில் சிலருடன் தேவன் பேசியிருக்கிறார் என்று சிலசமயம் அந்த போதகருக்குக்கூட தெரியாமல் இருக்கலாம். இதற்கு வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட சம்பவங்கள் அநேகம். Isaiah 32:18 My people will live in peaceful dwellings, in secure homes and in undisturbed resting places. எனவே உங்கள் காதுகளில் கேட்கும் சத்தமாக இருக்கும். நான் கண்ட முதலாவது தரிசனம் நான் நான்காம் வகுப்பு படிக்கும்போது ஆகும். Mark 12:31 The second is this: You shall love your neighbor as yourself. We have decided on some easiest collections of Tamil vasanam pictures for you in order that you guys can put it to use at the day of the competition.


Next

Bible Download

tamil bible verses

James 1:5 If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. மிகவும் துக்கமடைந்து தேவனிடம் மன்னிப்பு கேட்டேன். அவர்கள் தன்னைத் தொட்டபோது ஐஸ்பெட்டியில் வைத்ததுபோல் சரீரம் இருந்தது என்று சொன்னார். எசேக்கியேல் அநேக தரிசனங்களை கண்டுள்ளார் என்று சொல்லிக்கோண்டே போகலாம். பேதுரு ஜெபிக்கும்போதும் ஆவியானவர் பேசினார் என்று வாசிக்கிறோம். தானியேல் என்பவன் சொப்பனத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லுகிறான். Then I realized that these pleasures are from the hand of God.

Next

Bible Verses for Wedding Invitations: 20 Great Choices

tamil bible verses

அதுபோல் கருக்குள்ள பட்டயம் வேறு எதுவும் இல்லை. அவன் தற்செயலாய் சொல்லவில்லை என்று பின்பு யோவான் எழுதுகிறார். Full Specifications What's new in version 3. எனவே நீங்கள் தொலைக்காட்சியில் சினிமா, தொடர்கள் என்று அதில் இழுத்து கட்டப்பட்டவராயின் தேவன் இப்போது உங்களை இந்தக் கட்டுரையின் மூலம் எச்சரிக்கிறார் என்று புரிந்துகொள்ளுங்கள். அவர் உன் பிதாக்களில் அன்பு கூர்ந்தபடியால், அவர்களுடைய பின்சந்ததியைத் தெரிந்துகொண்டு, உன்னிலும் பலத்த பெரிய ஜாதிகளை உனக்கு முன்னின்று துரத்தவும், உன்னை அழைத்துக்கொண்டுபோய், இந்நாளில் இருக்கிறதுபோல, அவர்கள் தேசத்தை உனக்குச் சுதந்தரமாகக் கொடுக்கவும், உன்னைத் தமது முகத்துக்குமுன் தமது மிகுந்த வல்லமையினால் எகிப்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணினார். Psalms 100:5 For the Lord is good; his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு சவுல் இயேசு தரிசனம் அளிக்கிறார்.

Next

Bible Verses for Wedding Invitations: 20 Great Choices

tamil bible verses

Cons sometimes parallel view is not loading but when restarting the app it works perfect Summary Overall such a good software. . இதை வாசிக்கும் உங்களுக்கு இந்த பதில் நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக அமையும் என்று நம்புகிறேன். மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாகப் பெற்ற பரிசுத்த ஆவியினை துக்கப்படுத்தாதே. என்னுடைய ஒரு சிறு அனுபவத்தை கேள்விபதில் 35ல் ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த ஒருவர் சம்பவம் குறிப்பிட்டுள்ளேன். ஆவியானவர் சபைகளுக்குச் சொல்லுவதை காதுள்ளவன் கேட்கக்கடவன் என வெளிப்படுத்தல் முழுவதும் வாசிக்கிறோம்.

Next

Tamil Bible Q and A (பைபிள் கேள்வியும் பதிலும்) www.tamil

tamil bible verses

Which Bible verses relate to forgiveness? நீர் பதில் அளிக்கவில்லை எனவேதான் இப்படி செய்ய நேர்ந்தது என்று தேவனை குறை சொல்ல ஆரம்பித்தேன். நாம் பரிசுத்த ஆவியில் நிரம்பியிருக்கும்போது தேவன் ஒலி வடிவில் பேசுவது எப்போதும் சரியாகவே இருக்கும். உங்களுடைய தேடலுக்கு அது பதிலாக அமையும். Read them in the archive below. Please submit your review for Tamil Bible 1. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths. கர்த்தராகிய தேவன் விளம்புவதைக் கேட்பேன்; அவர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கும் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கும் சமாதானம் கூறுவார்; அவர்களோ மதிகேட்டுக்குத் திரும்பாதிருப்பார்களாக.


Next

Bible Verses for Wedding Invitations: 20 Great Choices

tamil bible verses

அதற்குப்பின்பு அவர் சத்தமாய் முழங்கி, தம்முடைய மகத்துவத்தின் சத்தத்தைக் குமுறப்பண்ணுகிறார்; அவருடைய சத்தம் கேட்கப்படும்போது அதைத் தவிர்க்கமுடியாது. பாவம், அக்கிரமம் என்ற சுவர் நமது காதுகளை செவிடாக்கி விடுகின்றது, தேவனையும் நம்மையும் பிரிக்கின்றது. முக்கியமாக: தேவன் பேசுவதை சிலர் தவறாக புரிந்துகொள்கின்றார்கள். ஜெபத்தை நடத்தியவர் யாரேனும் தரிசனம் கண்டால் சொல்லுங்கள் அதற்கு விளக்கம் நான் தருகிறேன் என்றார். எனவே இதுவும் தேவன் நம்மோடு பேசுவது ஆகும். ஒரு சத்தம் கேட்டது, அதை நானும் பின்பு தீர்க்கதரிசனமாக சத்தமாக உரைக்கிறேன், எல்லாமே சொப்பனத்தில் தான். நாம் ஜெபிக்கும்போது பரிசுத்த ஆவியால் வல்லமையாக நிரப்பப்படுவோம் அப்போது மெல்லிய சத்தம் கேட்கும்.

Next

Get Tamil

tamil bible verses

எலியாவுடன் பேசினார் அங்கே பூமியதிர்ச்சி, அக்கினி என்று முதலில், பின்பு ஒரு அமைதி, அந்த அமைதியில் ஒரு மெல்லிய குரலில் தேவன் எலியாவிடம் பேசினார். கர்த்தர் யேசுவின் ஆசீர்வாதம் உங்களோடு இருப்பதாக ஆமென்! அடுத்த வாரமே அவர் விரும்பிய நிறுவனத்தில் வேலை கிடைத்தது. Thank you so much for the wonderful article Thank you lord for the presences on me said. His faithful love will last forever. உன்னை உபதேசிக்கும்படிக்கு, அவர் வானத்திலிருந்து தமது சத்தத்தை உனக்குக் கேட்கப்பண்ணி, பூமியிலே தமது பெரிய அக்கினியை உனக்குக் காண்பித்தார்; அக்கினியின் நடுவிலிருந்து உண்டான அவருடைய வார்த்தைகளைக் கேட்டாய்.

Next

Tamil Vasanam Photos Images 2018: Tamil Bible Verses Free Download

tamil bible verses

அங்கே போய் திருடு என்றோ, கெட்டவார்த்தையால் அவனைத் திட்டு என்றோ, இந்த பாவத்தைச் செய் என்றோ, நீ ஒரு தற்கொலைபடைபோல் வெடித்துச் சிதறு அப்போது பரலோகம் கிடைக்கும் என்றோ என்றோ தேவன் ஒருபோதும் பேசமாட்டார். Ecclesiastes 4:9-12 Two are better than one, because they have a good reward for their toil. வேறு நிறுவனத்துக்கு போகலாம் என்று இருக்கிறேன் மாதக்கணக்காக முயற்சிக்கிறேன் ஒன்றும் வாய்க்கவில்லை; மிகவும் சோர்வுற்றிருக்கிறேன் என்றார். அப்போது அதின் அர்த்தமும் எனக்குள்ளே யாரோ விளக்கம் கொடுத்ததுபோல் தெரிந்துவிட்டது. தேவன் அவளை சுகமாக்கிய சில மணி நேரத்தில் அவள் எழுந்து தன் கணவனுக்காக சமையல் செய்து தண்ணீர்பிடிக்க ஒரு வாளியையும் எடுத்துக்கொண்டு அழைக்க வெளியே சென்றாள்.

Next

Tamil Vasanam Photos Images 2018: Tamil Bible Verses Free Download

tamil bible verses

உதாரணமாக செல்லிடைபேசியானது Cell-Phone நிலையத்தூணிலிருந்து Cell Tower தூரம் செல்ல செல்ல அது பெறும் சமிக்ஞை Received signal யின் வலுவானது குறைந்து கொண்டே போகும். Learn more about Pamela at. என்னுடைய தந்தையும் பகலில் இரு தூதர்கள் வந்து தனது நெற்றியில் ஏதோ எழுதிவிட்டு அப்படியே சிறகடிக்காமல் மேலே சென்றார்கள். Bonus Psalm 127:1 Unless the Lord builds the house, its builders labor uselessly. Cons: 10 characters minimum Count: 0 of 1,000 characters 5. நான் இந்த உலகத்தின் இழுப்பினால் போகிறேன், எதிர் நீச்சல் போட்டாலும் நான் ஜெயிக்கவில்லை. பெருமழை சொரிந்து, பெருவெள்ளம் வந்து, காற்று அடித்து, அந்த வீட்டின்மேல் மோதியும் அது விழவில்லை; ஏனென்றால் அது கன்மலையின்மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது.

Next